جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی


Collapse recordings

جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
9. فیلم نشست نهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/23 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
9. فیلم نشست نهم نواحی 1400/06/23 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-14
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
6. فیلم نشست ششم نواحی - ۱۴۰۰/۰6/02 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
6. فیلم نشست ششم نواحی 1400/06/02 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-24
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
5. فیلم نشست پنجم نواحی - 1400/05/26 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
5. فیلم نشست پنجم نواحی 1400/05/26 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-17
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
7. فیلم نشست هفتم نواحی - ۱۴۰۰/۰6/09 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
7. فیلم نشست هفتم نواحی 1400/06/09 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-31
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
10. فیلم نشست دهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۰. فیلم نشست دهم نواحی 1400/06/۳۰ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-21
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۸. فیلم نشست هشتم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۸. فیلم نشست هشتم نواحی 1400/06/۱۶ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-07
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
3. فیلم نشست سوم نواحی - 1400/05/14 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
3. فیلم نشست سوم نواحی 1400/05/14 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-05
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
4. فیلم نشست چهارم نواحی - 1400/05/۱۹ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
4. فیلم نشست چهارم نواحی - 1400/05/۱۹ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-10
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
جلسات محتوایی هسته‌های بین‌الملل نواحی - یمن - ۱۴۰۰/۰6/22
جلسات محتوایی هسته‌های بین‌الملل نواحی - یمن - ۱۴۰۰/۰6/22
2021-09-13