جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی


Collapse recordings

جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
19. فیلم نشست نوزدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۹/۰9 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
19. فیلم نشست نوزدهم نواحی ۱۴۰۰/۰9/09 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-11-30
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
17. فیلم نشست هفدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۸/25 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱7. فیلم نشست هفدهم نواحی ۱۴۰۰/۰۸/25 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-11-16
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
09. فیلم نشست نهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/23 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
09. فیلم نشست نهم نواحی 1400/06/23 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-14
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
06. فیلم نشست ششم نواحی - ۱۴۰۰/۰6/02 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
06. فیلم نشست ششم نواحی 1400/06/02 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-24
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
23. فیلم نشست بیست و سوم نواحی - ۱۴۰۰/10/07 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
23. فیلم نشست بیست و سوم نواحی - ۱۴۰۰/10/07 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-12-28
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۴. فیلم نشست چهاردهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۴. فیلم نشست چهاردهم نواحی 1400/0۸/۰۴ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-10-26
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۲۱. فیلم نشست بیست و یکم نواحی - ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۲۱. فیلم نشست بیست و یکم نواحی ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-12-14
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
05. فیلم نشست پنجم نواحی - 1400/05/26 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
05. فیلم نشست پنجم نواحی 1400/05/26 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-17
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
20. فیلم نشست بیستم نواحی - ۱۴۰۰/۰۹/16 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
20. فیلم نشست بیستم نواحی ۱۴۰۰/۰9/16 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-12-07
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
2022-01-04
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۲۲. فیلم نشست بیست و دوم نواحی - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۲۲. فیلم نشست بیست و دوم نواحی - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-12-21
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
11. فیلم نشست یازدهم نواحی - 1۴۰۰/۰7/13 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
11. فیلم نشست یازدهم نواحی 1400/07/13 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-10-05
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
07. فیلم نشست هفتم نواحی - ۱۴۰۰/۰6/09 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
07. فیلم نشست هفتم نواحی 1400/06/09 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-31
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
10. فیلم نشست دهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۰. فیلم نشست دهم نواحی 1400/06/۳۰ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-21
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
18. فیلم نشست هجدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰9/02 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
18. فیلم نشست هجدهم نواحی ۱۴۰۰/۰9/02 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-11-23
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
12. فیلم نشست دوازدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰7/20 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
12. فیلم نشست دوازدهم نواحی 1400/07/20 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-10-12
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
08. فیلم نشست هشتم نواحی - ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
08. فیلم نشست هشتم نواحی 1400/06/۱۶ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-09-07
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
03. فیلم نشست سوم نواحی - 1400/05/14 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
03. فیلم نشست سوم نواحی 1400/05/14 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-05
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
04. فیلم نشست چهارم نواحی - 1400/05/۱۹ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
04. فیلم نشست چهارم نواحی - 1400/05/۱۹ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-08-10
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۶. فیلم نشست شانزدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۶. فیلم نشست شانزدهم نواحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-11-09
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
جلسات محتوایی هسته‌های بین‌الملل نواحی - یمن - ۱۴۰۰/۰6/22
جلسات محتوایی هسته‌های بین‌الملل نواحی - یمن - ۱۴۰۰/۰6/22
2021-09-13
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۵. فیلم نشست پانزدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
۱۵. فیلم نشست پانزدهم نواحی 1400/۰۸/۱۱ - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-11-02
جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
13. فیلم نشست سیزدهم نواحی - ۱۴۰۰/۰۷/۲7 - جلسات هفتگی هسته‌های بین‌الملل نواحی
13. فیلم نشست سیزدهم نواحی 1400/07/27 - با کلیک بر روی دکمه Presentation فیلم را در همین سامانه مشاهده فرموده و از دانلود خودداری نمایید چراکه بخشی از ارائه دانلود نخواهد شد و فایل دانلودی ناقص خواهد بود.
2021-10-19