خطا! فایل شما موجود نیست.

کد ملی یا شناسه اتباع خارجی وارد شده توسط شما در فهرست پذیرفته شدگان قرار ندارد.

این بدان معنی است که اگر کد ملی (شناسه اتباع) خود را به درستی وارد کرده اید، شما در گزینش‌های دوره آموزش کنشگری توییتر حد نصاب لازم را کسب نکرده و پذیرفته نشده‌اید.